VIETLOTT 6/55 - XỔ SỐ POWER 6/55 HÔM NAY

 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 48,458,017,200 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4,252,216,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/12/2023
01 10 20 37 48 51 54
Giá trị Jackpot 1
48,458,017,200
Giá trị Jackpot 2
4,252,216,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
48,458,017,200
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,252,216,550
Giải nhất 5 số 23 40,000,000
Giải nhì 4 số 1033 500,000
Giải ba 3 số 15666 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 46,969,203,000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4,086,792,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/11/2023
09 13 21 28 50 54 51
Giá trị Jackpot 1
46,969,203,000
Giá trị Jackpot 2
4,086,792,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
46,969,203,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,086,792,750
Giải nhất 5 số 7 40,000,000
Giải nhì 4 số 562 500,000
Giải ba 3 số 12592 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 44,717,168,550 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,836,566,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/11/2023
10 24 47 48 52 55 28
Giá trị Jackpot 1
44,717,168,550
Giá trị Jackpot 2
3,836,566,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
44,717,168,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,836,566,700
Giải nhất 5 số 7 40,000,000
Giải nhì 4 số 527 500,000
Giải ba 3 số 11951 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 42,235,023,000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,560,772,750 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/11/2023
07 09 10 17 25 53 49
Giá trị Jackpot 1
42,235,023,000
Giá trị Jackpot 2
3,560,772,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42,235,023,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,560,772,750
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 687 500,000
Giải ba 3 số 14059 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 40,785,765,150 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,399,744,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/11/2023
04 06 26 33 52 55 15
Giá trị Jackpot 1
40,785,765,150
Giá trị Jackpot 2
3,399,744,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
40,785,765,150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 số 5 40,000,000
Giải nhì 4 số 413 500,000
Giải ba 3 số 9819 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 38,984,117,250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,199,561,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/11/2023
03 07 16 37 39 51 09
Giá trị Jackpot 1
38,984,117,250
Giá trị Jackpot 2
3,199,561,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
38,984,117,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,199,561,000
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 608 500,000
Giải ba 3 số 12852 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 37,188,068,250 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,137,295,700 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/11/2023
01 07 10 14 28 29 02
Giá trị Jackpot 1
37,188,068,250
Giá trị Jackpot 2
3,137,295,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
37,188,068,250
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,137,295,700
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 667 500,000
Giải ba 3 số 12430 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 35,952,406,950 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4,225,328,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/11/2023
03 05 10 18 44 49 28
Giá trị Jackpot 1
35,952,406,950
Giá trị Jackpot 2
4,225,328,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
35,952,406,950
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,225,328,000
Giải nhất 5 số 3 40,000,000
Giải nhì 4 số 461 500,000
Giải ba 3 số 10564 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 34,196,392,650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4,030,215,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/11/2023
04 09 12 15 22 38 40
Giá trị Jackpot 1
34,196,392,650
Giá trị Jackpot 2
4,030,215,300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
34,196,392,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,030,215,300
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 754 500,000
Giải ba 3 số 13994 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 32,810,830,500 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,876,263,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/11/2023
02 03 04 19 41 42 23
Giá trị Jackpot 1
32,810,830,500
Giá trị Jackpot 2
3,876,263,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
32,810,830,500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,876,263,950
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 461 500,000
Giải ba 3 số 10208 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 31,420,540,650 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,721,787,300 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/11/2023
08 17 24 34 39 48 44
Giá trị Jackpot 1
31,420,540,650
Giá trị Jackpot 2
3,721,787,300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31,420,540,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,721,787,300
Giải nhất 5 số 7 40,000,000
Giải nhì 4 số 429 500,000
Giải ba 3 số 9408 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 35,075,545,050 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,563,949,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/11/2023
12 18 20 28 35 52 25
Giá trị Jackpot 1
35,075,545,050
Giá trị Jackpot 2
3,563,949,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
35,075,545,050
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,563,949,450
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 616 500,000
Giải ba 3 số 12286 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 33,414,096,900 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,379,344,100 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/11/2023
14 35 37 47 48 50 43
Giá trị Jackpot 1
33,414,096,900
Giá trị Jackpot 2
3,379,344,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33,414,096,900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,379,344,100
Giải nhất 5 số 4 40,000,000
Giải nhì 4 số 410 500,000
Giải ba 3 số 9029 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/11/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 31,605,069,000 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,178,341,000 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/11/2023
09 15 17 21 26 36 13
Giá trị Jackpot 1
31,605,069,000
Giá trị Jackpot 2
3,178,341,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31,605,069,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,178,341,000
Giải nhất 5 số 3 40,000,000
Giải nhì 4 số 544 500,000
Giải ba 3 số 11173 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 31/10/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 173,149,875,300 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,727,385,950 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 31/10/2023
10 16 17 28 37 42 43
Giá trị Jackpot 1
173,149,875,300
Giá trị Jackpot 2
3,727,385,950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
173,149,875,300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,727,385,950
Giải nhất 5 số 20 40,000,000
Giải nhì 4 số 1613 500,000
Giải ba 3 số 33139 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 28/10/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 166,603,401,750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 4,602,191,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/10/2023
11 14 25 44 46 47 10
Giá trị Jackpot 1
166,603,401,750
Giá trị Jackpot 2
4,602,191,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
166,603,401,750
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,602,191,450
Giải nhất 5 số 9 40,000,000
Giải nhì 4 số 1226 500,000
Giải ba 3 số 26742 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 26/10/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 157,447,377,750 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 3,584,855,450 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/10/2023
14 22 32 37 43 48 42
Giá trị Jackpot 1
157,447,377,750
Giá trị Jackpot 2
3,584,855,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
157,447,377,750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,584,855,450
Giải nhất 5 số 30 40,000,000
Giải nhì 4 số 1592 500,000
Giải ba 3 số 29929 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
 

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 24/10/2023

JACKPOT 1 cộng dồn cho kỳ này: 152,183,678,700 đồng
JACKPOT 2 cộng dồn cho kỳ này: 6,548,895,550 đồng
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/10/2023
12 20 26 33 40 44 24
Giá trị Jackpot 1
152,183,678,700
Giá trị Jackpot 2
6,548,895,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
152,183,678,700
Jackpot 2 5 số + 1* 1 6,548,895,550
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 1534 500,000
Giải ba 3 số 31359 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

Copyright © 2022 by ketquaxsmb.org. All rights reserved.
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top